Informace o ochraně osobních údajů

Poslední aktualizace: 03/07/2023

INFORMACE podle ustanovení čl. 13 nařízení EU č. 2016/679 (GDPR)

Správcem osobních údajů je společnost Hachette Fascicoli s.r.l. se sídlem ul. via Melchiorre Gioia 61, Milán (MI), PSČ 20124, Itálie.

Účelem této Informace je poskytnout informace o zpracování Vašich osobních údajů.

Pro zajištění souladu s příslušnými právními předpisy společnost Hachette Fascicoli jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého můžete kontaktovat na e-mailové adrese: dpo@hachette-fascicoli.it

V případě potřeby dalších informací o shromažďování a zpracování osobních údajů se se svými dotazy obracejte na následující e-mailovou adresu: dpo@hachette-fascicoli.it

1. Předmět a způsob zpracování

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které nám poskytnete nebo které získáme přímo na základě Vašeho užívání našich internetových stránek a služeb.

Zpracování osobních údajů bude prováděno převážně elektronicky, a to způsobem zajišťujícím jejich bezpečnost a důvěrnost.

Předmětem shromážděných údajů jsou:

 • identifikační údaje, např. jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon, potvrzení o zletilosti;
 • finanční údaje týkající se placení a způsobu placení při vyřizování objednávky;
 • údaje pro správu účtu: zůstatek účtu, heslo, časové pořadí koupí a čísla smluv;
 • automaticky shromažďované údaje o prohlížení internetu. Více informací o sběru těchto dat naleznete v Zásadách používání cookies.

Tyto osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány pouze pro níže uvedené účely. 

2. Právní rámec zpracování osobních údajů a jeho účel

Vaše osobní údaje budou zpracovávány pro níže uvedené účely, aby Vám společnost Hachette Fascicoli mohla dodávat produkty a poskytovat služby, o které žádáte. Zejména:

 • zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné proto, abychom Vám mohli dodávat produkty, o které žádáte, a vyřídit příslušnou objednávku, nebo Vám zajistili přístup ke službám, mezi nimiž ty, jež jsou k dispozici online v příslušné části internetových stránek [www.hachette.cz]. 
 • zpracování Vašich osobních údajů je rovněž nezbytné proto, abychom dostáli svým zákonným daňovým a účetním povinnostem při zpracovávání objednávek, dodávek, řešení nastalých prodlení či otevřených případů.
 • zpracování Vašich osobních údajů bude dále probíhat na základě našeho oprávněného zájmu vyhodnocovat aktivity, kterých se účastníte ve vztahu k naši prodejní sítí či na našich internetových stránkách.
 • pokud nám dobrovolně dáte Váš souhlas, budeme Vám moci zasílat informační materiály o nových produktech a budoucích obchodních aktivitách.
 • pokud nám dobrovolně dáte Váš souhlas, budeme Vám moci zaslat dotazy v rámci průzkumu trhu a provádět analýzu Vašich preferencí a Vaší spokojenosti.

3. Zpřístupnění Vašich osobních údajů dalším osobám

K Vaším osobním údajům mají obecně přístup pouze zaměstnanci v rozsahu jejich kompetencí.

Vaše osobní údaje jsou však v rozsahu shora uvedených účelů rovněž zpřístupněny společnostem, které společnost Hachette Fascicoli Srl pověří jako své zpracovatele a které budou poskytovat doplňkové a vedlejší služby v souvislosti s dodáním, prodejem a propagaci Vámi požadovaných produktů, jako např. provádění nebo řízení plateb, a to zejména společnosti SEND Předplatné spol. s r.o., se sídlem: Praha 9 - Horní Počernice, Ve Žlíbku 1800/77, PSČ 19300, IČO: 61061409, a dále společnostem, jež společnosti Hachette Fascicoli Srl poskytují odborné poradenství a asistenci.

Vaše osobní údaje mohou být dále zpřístupněny  jakémukoli soudnímu nebo správnímu orgánu, který o to požádá, budeme-li mít za to, že jejich poskytnutí je nutné (i) ze zákona nebo jiných právních předpisů, (ii) pro uplatnění, určení nebo ochranu našich zákonných práv a/nebo (iii) pro ochranu Vašich důležitých zájmů nebo zájmů jakékoli jiné osoby.

O úplný seznam zpracovatelů osobních údajů můžete naši společnost požádat na poštovní adrese: Hachette Fascicoli Srl, ul. Via Melchiorre Gioia 61, Milán (MI), PSČ 20124, nebo na e-mailové adrese: dpo@hachette-fascicoli.it

4. Odkazy na stránky třetích osob a používání sociálních sítí

Prosíme, aby uživatelé vzali na vědomí, že internetové stránky společnosti Hachette Fascicoli Srl obsahují odkazy na jiné internetové stránky, které nejsou spravovány společností Hachette Fascicoli Srl a na které se tato Informace o ochraně osobních údajů nevztahuje. Návštěvníci našich internetových stránek proto mohou být přesměrováni na internetové stránky třetích osob pro získání dalších informací, jako např. informací o službách dodavatelů či jiných obchodních partnerů. Společnost Hachette Fascicoli Srl tímto upozorňuje, že nenese žádnou odpovědnost ohledně toho, jak jsou osobní údaje zákazníka ukládány do paměti nebo zpracovány internetovými stránkami třetích osob. Doporučujeme proto prostudovat si informaci o zpracování osobních údajů každé takové internetové stránky, na kterou internetové stránky [www.hachette.cz] odkazují, a řádně porozumět zpracování Vašich osobních údajů na těchto stránkách.

Společnost Hachette Fascicoli Srl může nabízet odkazy na platformy sociálních sítí, které poté zákazníky přesměrují na servery jiných osob nebo subjektů, nad nimiž nemá žádnou kontrolu. Společnost Hachette Fascicoli Srl tímto upozorňuje, že není žádným zástupcem ani nemá žádnou odpovědnost a kontrolu nad přesností nebo správností informací, které jsou na takovýchto stránkách uvedeny. Společnost Hachette Fascicoli Srl nenese odpovědnost za zpracování, ukládání nebo uchovávání osobních údajů uživatelů, ke kterým dochází na internetových stránkách třetích osob nebo jiných subjektů. Doporučujeme proto uživatelům našich stránek, aby si pro získání uceleného přehledu o zpracování jejich osobních údajů řádně prostudovali, jak jsou jejich osobní údaje chráněny na internetových stránkách třetích osob nebo jiných subjektů, na které internetové stránky společnosti Hachette Fascicoli Srl odkazují.

5. Uchování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu a dále 10 let od zaslání posledního vydání pro splnění zákonných povinností v oblasti účetnictví.

Ve vztahu k zasílání obchodních sdělení nebo průzkumu trhu budou Vaše osobní údaje zpracovávány  maximální po dobu dvou let od ukončení smluvního vztahu, případně budou vymazány na základě Vaši žádosti, která může být podána  v jakémkoli okamžiku.

6. Práva subjektu údajů

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů můžete uplatnit následující práva:

 • právo na přístup k osobním údajům;
 • právo na opravu;
 • právo na výmaz („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování;
 • právo na přenositelnost údajů, kterým se rozumí právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a jež jste nám poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo abychom tyto údaje jinému správci;
 • právo vznést námitku;
 • právo na odvolání souhlasu;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

7. Aktualizace této Informace

Toto informační oznámení vstupuje v platnost datem jeho zveřejnění na internetu, uvedeným v jeho textu.
Společnost Hachette Dossiers může toto informační oznámení pravidelně aktualizovat s přihlédnutím na pozdější změny v zákonech a předpisech, týkajících se ochrany osobních údajů. O významných aktualizacích v informačním oznámení, vás budeme informovat, současně s jejich zveřejněním na webu a pokud to vyžadují platné zákony, požádáme vás o souhlas s každou změnou. Datum poslední aktualizace tohoto informačního oznámení najdete na začátku v poli "poslední aktualizace"

V souladu s nařízením Evropské unie o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí (GDPR), používá společnost Hachette Fascicoli výkonnostní soubory cookie, na které se vztahuje výjimka z vašeho souhlasu, protože vytvářejí anonymní statistické údaje, nezbytné pro fungování webových stránek.  Proti jejich používání máte možnost kdykoli vznést námitku kliknutím sem.