Obecné obchodní podmínky

v platnosti od 19. září 2019

 1. Obecné obchodní podmínky
 2. Zvláštní podmínky pro Starší čísla
 3. Zvláštní podmínky pro Sbírky

I. Obecné obchodní podmínky

1. Oblast použití

Tyto Obecné obchodní podmínky upravují prodej produktů společnosti Hachette Fascicoli s.r.l., nabízených zejména na internetových stránkách www.hachette.cz (dále jen: „Internetové stránky“), jakožto i jiným způsobem zejména písemně, prostřednictvím e-mailu, telefonu nebo faxu.

Společnost Hachette Fascicoli s.r.l., se sídlem via Melchiorre Gioia 61, Milán, Itálie, PSČ 20124, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou v Miláně pod č. 12624860156 a v Registru ekonomických subjektů (REA) pod č. 1572869, DIČ: CZ624860156 (dále jen: „Prodávající“).

Definice pojmů: Pojmy uvedené v těchto Obecných obchodních podmínkách v jednotném čísle zahrnují i pojmy v množném čísle a naopak.

 • „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 • „Objednávka“ znamená nabídku Zákazníka uzavřít kupní smlouvu s Prodávajícím;
 • „Popis Produktu“ znamená hlavní znaky Produktu  uvedené při jeho nabídce na Internetových stránkách, v tištěné Objednávce, či při telefonické komunikaci;
 • “Produkt” znamená jednotlivé výtisky nebo sadu složenou ze dvou či více výtisků, pokud jsou nabízeny za jednotkovou prodejní cenu;
 • „Sbírka“ znamená dva nebo více výtisků nabízených za společnou prodejní cenu;
 • „SEND“ znamená společnost SEND Předplatné spol. s r.o., Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Prague 9;
 • „Smlouva“ znamená kupní smlouvu, která je uzavřena okamžikem doručení potvrzení Objednávky  Zákazníkovi;
 • „Starší číslo“ znamená Produkty patřící k publikacím, které v okamžiku nákupu již nejsou na novinových stáncích aktuálně k prodeji;
 • „Stránka sbírek“ znamená stránku s online Objednávkou, zobrazenou poté, kdy si Zákazník vybere Sbírku, která jej zajímá;
 • „Zákazník“ znamená fyzickou osobu s trvalým pobytem v České republice, která dosáhla 18 let věku a která má postavení spotřebitele podle § 419 Občanského zákoníku;
 • „Zákon o ochraně spotřebitele“ znamená zákon č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • „Zákonná odpovědnost za vady“ zahrnuje odpovědnost Prodávajícího dle ustanovení § 2161 odst. 2 a právo Zákazníka dle § 2165 odst. 1 Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů;

Tyto Obecné obchodní podmínky mohou být kdykoliv měněny.

Všechny jednorázové nákupy se řídí Obecnými obchodními podmínkami účinnými v den uskutečnění příslušné Objednávky.

Pro nákupy Produktů, které mají být doručovány postupně v určitém časovém úseku, např. ve vztahu k některým Sbírkám, upozorní Prodávající Zákazníka o zamýšlené změně e-mailem nejméně 30 dní předem. Případné změny a nové znění Obecných obchodních podmínek budou účinné vůči těm Zákazníkům, kteří se  změnou souhlasí. Pokud Zákazník nesouhlasí se  změnou, má právo od Smlouvy odstoupit.

Tyto Obecné obchodní podmínky se uplatní pouze při prodeji Produktů s adresou doručení na území České republiky a neupravují prodej Produktů ani poskytování služeb osobami jinými, než je Prodávající, přestože mohou být zmíněny na Internetových stránkách v podobě odkazů či bannerů. Před uzavřením smlouvy s těmito osobami je třeba si vždy prostudovat jejich obchodní podmínky. Prodávající není nijak odpovědný za prodej produktů těmito osobami ani neprovádí žádnou kontrolu nebo sledování jiných internetových stránek, na které lze přejít prostřednictvím uvedených odkazů. Prodávající není v žádném případě odpovědný za obsah jiných internetových stránek ani za případné chyby, nedostatky nebo porušení zákona těmito osobami.

2. Objednávání

2.1 Jak provést Objednávku?

Hlavní vlastnosti Produktů prodávaných Prodávajícím jsou popsané v Popisu Produktů.

Zákazníci mohou provést Objednávku vůči Prodávajícímu na Internetových stránkách, písemně, emailem, telefonicky nebo faxem. Práva a povinnosti vyplývající z Objednávky se řídí Obecnými obchodními podmínkami a Popisem Produktu (v případě rozporů má Popis Produktu přednost před Obecnými obchodními podmínkami).

Zákazníci si rovněž mohou zakoupit Sbírku, a to prostřednictvím Internetových stránek podle pokynů k nákupu, které budou zobrazeny zvlášť pro každý nákup, a dále i telefonicky, faxem nebo prostřednictvím písemné Objednávky.

Smlouva bude uzavřena v českém jazyce. Klientský servis komunikuje se Zákazníky česky.

2.2 Kdo může provést Objednávku?

Nákup Produktů je vyhrazen pouze Zákazníkům ve smyslu definice výše,  tedy osobám, které mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírají smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jednají. Nákup Produktů je zakázán velkoobchodníkům, distributorům a obecně osobám, které mají v úmyslu produkty nakupovat za účelem jejich dalšího prodeje.

2.3 Uzavření Smlouvy

Produkty lze koupit prostřednictvím Internetových stránek, emailu, telefonu nebo faxem. Jakákoli objednávka provedená prostřednictvím Internetových stránek vyžaduje vyplnění úplných a přesných údajů. Objednávka bude poté zaslána Prodávajícímu pro účely jejího zpracování. Smlouva je uzavřena, jakmile je potvrzení Objednávky doručeno do sféry Zákazníka.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout Objednávku Zákazníka, se kterým (i) vede právní spor, (ii) který v minulosti porušil Obecné obchodní podmínky, (iii) který se jakýmkoli způsobem účastnil podvodního jednání ve vztahu k majetku či platebním prostředkům, nebo (iv) který poskytl nepravdivé, neúplné či jinak nepřesné osobní údaje.

Prodávající tímto své Zákazníky informuje, že:

 1. pro uzavření Smlouvy pro jeden nebo více Produktů kupovaných prostřednictvím Internetových stránek je každý Zákazník povinen vyplnit Objednávkový formulář v elektronické podobě a odeslat ho společnosti SEND Předplatné spol. s r.o., Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9 pro objednání Sbírek prostřednictvím zařízení umožňujícího dálkové spojení a za dodržení pokynů uvedených na Internetových stránkách, resp. na stránce Sbírek. Pro objednání Starších čísel můžete využít kontakty uvedené v zápatí Internetových stránek.
 2. po obdržení a  přijetí Objednávkového formuláře, Prodávající zašle Zákazníkovi na zadanou e-mailovou adresu potvrzení o provedené objednávce. V této e-mailové zprávě obdrží Zákazník informace shrnující obchodní podmínky uplatňující se na uzavřenou Smlouvu, zejména informace o možnosti odstoupení od Smlouvy, podrobný rozpis ceny, možné způsoby úhrady ceny, poštovné, přepravné a případně další výdaje, pokud je bude třeba zaplatit, a kontakty na Zákaznický servis, na který se Zákazníci mohou obracet pro poskytnutí asistence nebo podání stížnosti. Navíc bude tento e-mail obsahovat odkaz, který přesměruje Zákazníka na Obecné obchodní podmínky a na  Formulář pro odstoupení od Smlouvy, společně s relevantními pokyny. Zákazníkům doporučujeme archivovat e-mailovou zprávu, ve které obdrží potvrzení o provedené Objednávce.

U Objednávek provedených po telefonu, faxem nebo prostřednictvím písemné objednávky se Nabídka Prodávajícího považuje za přijatou  až v okamžiku potvrzení Objednávky.

3. Produkty a jejich dostupnost

Produkty, které Prodávající prodává, např. výtisky a jiné tiskoviny, včetně děl, sbírek, souborů, kolekcí, pravidelných vícesvazkových publikací apod., se nacházejí v elektronickém katalogu, jenž je v okamžiku učinění Objednávky zveřejněn na Internetových stránkách. To, zda je produkt považován za Produkt podle těchto Obecných obchodních podmínek, se posuzuje zvlášť v jednotlivých případech, není-li uvedeno jinak. Na Internetových stránkách se mohou vyskytovat i konkrétní Produkty patřící ke Sbírkám, nebo Starším číslům. Pokud není uvedeno jinak, pojmem Produkt používaným v těchto Obecných obchodních podmínkách se rozumí Sbírka i Starší číslo.

Vlastnosti každého jednotlivého Produktu, vydavatelský plán příslušného díla, pokud je k dispozici, včetně ceny za každý jednotlivý Produkt, dodací lhůty, způsobu zaplacení a dodání a platnosti Popisu Produktu nebo jakékoli jiné zvláštní případně použitelné podmínky jsou uvedeny v Popisu Produktu. Na Internetových stránkách jsou zvláštní podmínky uvedeny na dílčích stránkách tak, jak je uvedeno níže:

 1. pokud jde o Sbírky: na Stránce sbírek, na kterou lze ze stránky Online Objednávky přejít až poté, kdy si Zákazník vybere Sbírku, která jej zajímá;
 2. pokud jde o Starší čísla: na stránce FAQ nacházející se v zápatí Internetových stránek.

Objednávka Produktů se řídí těmito Obecnými obchodními podmínkami a dále zvláštními podmínkami, které jsou uvedeny v příslušném Popisu Produktu.

Pořadí vydávání jednotlivých Starších čísel a Sbírek se může oproti původnímu vydavatelskému plánu díla uvedenému na stránce s informacemi o příslušné Sbírce nebo Starším čísle lišit. Prodávající může rovněž navrhnout vydání dalších čísel Produktu, které mohou obohatit, zkvalitnit nebo zvýšit hodnotu, jíž je daný Produkt součástí. O takovém případě bude Zákazník informován prostřednictvím Stránky Sbírek, Stránky Starších čísel nebo jakýmkoli jiným způsobem, který bude Prodávající považovat za potřebný nebo vhodný.

Vizualizace a popisy nacházející se v Popisu Produktu co možná nejvěrněji zachycují příslušné vlastnosti Produktu. Barvy Produktu se však mohou od skutečného provedení lišit z důvodu nastavení elektronických systémů nebo počítače či v důsledku omezení technologie tisku, který Zákazník pro jejich zobrazení používá. Obrazový materiál Produktů nacházející se v Popisu produktů se může dále lišit, pokud jde o  jejich rozměry nebo příslušenství. Vizualizaci je proto třeba považovat pouze za ilustrační a jeho drobné odchylky budou tolerovány.

Pro účely Smlouvy je závazným popisem Produktu ten, který je uveden v objednávkovém formuláři, který Zákazník odešle a Prodejce potvrdí.

4. Cena

Cena za Produkt platí pouze pro území České republiky  je uváděna v Kč. Cena zahrnuje veškeré daně a poplatky, včetně DPH.

Společnost Hachette Fascicoli si vyhrazuje právo jednostranně změnit cenu produktů, a to pouze z oprávněných důvodů a podle parametrů a částek odpovídajících původní předpokládané prodejní ceně. Pro účely tohoto článku se „oprávněným důvodem“ rozumí jakýkoli objektivní důvod související se správou mimořádných událostí, jako například, nikoli však výlučně: potíže se sháněním surovin a z toho vyplývající zvýšení nákladů na jejich nákup, zvýšené náklady na dopravu atd. V případě jednostranné změny ceny produktů, oznámené společností Hachette Fascicoli, máte právo okamžitě a bez poplatků odstoupit od smlouvy. Společnost Hachette Fascicoli Vás bude o změně ceny informovat na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce, přičemž vás s předstihem upozorní na očekávanou změnu ceny. Chcete-li uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, zašlete společnosti Hachette Fascicoli e-mailem písemné oznámení na adresu hachette@send.cz nebo poštou, nejlépe doporučeně s dodejkou, na adresu SEND Předplatné, spol. s r.o., Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9. Smlouva se považuje za ukončenou, jakmile společnost Hachette Fascicoli obdrží uvedené oznámení.

Fakturovaná cena je určena v okamžiku uzavření Smlouvy a jen na základě cen uvedených v Objednávce.

Platba bude považována za provedenou až po obdržení kupní ceny a nákladů na dopravu.

5. Platba

Platba za Produkt může být provedena některým z následujících způsobů: (i) bankovním převodem,  (ii) dobírkou nebo (iii) poštovní poukázkou. Dostupnost těchto způsobů závisí na konkrétním typu kupovaného Produktu. Pokud by jeden nebo více níže uvedených platebních způsobů nemohl být proveden v závislosti na konkrétním typu nebo kategorii Produktu nebo proto, že určitý způsob platby není povolen, bude tato skutečnost uvedena nejpozději při zahájení nákupu Produktu. Zákazník si nemůže zvolit jiné než Prodejcem nabízené způsoby platby.

Platba za Sbírky

Platbu za Sbírky lze provést poštovní poukázkou, dobírkou nebo bankovním převodem dle platebních údajů uvedených na internetové stránce objednávky společnosti SEND.

Platba za Starší čísla

Platbu za Starší čísla lze provést dobírkou, v případě splnění následujících podmínek: pokud je Starší číslo objednáno telefonicky nebo e-mailem musí být Starší číslo zaplaceno v okamžiku jeho dodání.  Zákazník je povinen předat přepravci, který Starší číslo dodá, přesnou částku v hotovosti. Přepravce není oprávněn přijímat šeky ani rozměňovat či vracet hotovost. Zaplacení na dobírku může být provedeno až do maximální částky 2.191 CZK. Přepravce není povinen Starší číslo předat, pokud nebudou dodrženy podmínky uvedené v tomto odstavci. Pro tyto případy Zákazník uznává a souhlasí, že právo na dodání Staršího čísla ztrácí.

6. Dodání a náklady na dodání

Produkty jsou dodávány pouze na území České republiky. Systém neumožňuje učinit Objednávku s adresou dodání mimo uvedené území. Dodání nemůže být ani provedeno na pobočce České pošty formou poste restante nebo do poštovních přihrádek. Produkty budou odeslány jen na adresu, kterou Zákazník uvede při nákupu. Náklady na dodání Produktu zahrnují zejména zpracování a přípravu Objednávky, stejně tak jako náklady na poštovní doručení nebo doručení prostřednictvím kurýra. Náklady na dodání, jsou-li účtovány, jsou uvedeny v každém Popisu Produktu (viz Zvláštní podmínky nabídky).

Prodávající své Produkty doručuje za využití poštovní služby poskytované společností Česká pošta, s.p. se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČO: 471 14 983. Nebude-li Zákazník v okamžiku doručení Produktu k zastižení, zanechá poštovní doručovatel zásilku k vyzvednutí na pobočce České pošty, kde bude k dispozici pro vyzvednutí po dobu uvedenou v oznámení, které zanechá doručovatel v místě, kde mělo dojít k doručení.

Pokud nebude v Nabídce uvedeno jinak, bude Zákazník vyzván, aby uhradil balné, poštovné, dopravné a jiné náklady na dodání. Tyto náklady, uvedené v Kč včetně DPH, jsou vyčísleny u každé Objednávky předtím, než Zákazník učiní Objednávku, a to v celkové výši.

Dodací lhůta je uvedena ve zvláštních prodejních podmínkách u každého nabízeného Produktu předtím, než Zákazník přistoupí k odeslání objednávky. V případě, že dodací lhůta nebyla uvedena, platí, že bude Produkt dodán nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Do dodací lhůty se počítají pouze pracovní dny, tj. nikoliv soboty, neděle a státní svátky v České Republice. Pokud nebude dodací lhůta dodržena, bude Zákazník oprávněn Objednávku zrušit z důvodu nedodání nebo opožděného dodání Produktu. Pro zrušení Objednávky se Zákazník musí písemně obrátit na následující e-mailovou adresu: hachette@send.cz a uvést své jméno, příjmení a adresu, nebo se telefonicky spojit s  Klientským servisem prostřednictvím telefonního čísla uvedeného v čl. 12.

7. Odstoupení od Smlouvy

Pokud není uvedeno jinak, je Zákazník oprávněn od uzavřené Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů, aniž by byl povinen hradit další náklady, kromě nákladů na vrácení Produktu. Zákazník je oprávněn od Smlouvy odstoupit do 14 kalendářních dnů. Shora uvedená lhůta pro odstoupení od Smlouvy končí uplynutím 14 dnů ode dne, kdy Zákazník nebo Zákazníkem určená třetí osoba odlišná od dopravce Produkt fyzicky převezme.

Zákazník uplatí právo na odstoupení od Smlouvy svým výslovným projevem, např. dopisem, faxem nebo e-mailem, doručeným ještě před uplynutím výše uvedené lhůty pro odstoupení společnosti SEND jednající jako zástupce Prodávajícího, na adresu Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Prague 9, nebo prostřednictvím tel. 225985225 či e-mailu: hachette@send.cz.

Pro tyto účely může Zákazník použít Formulář pro odstoupení od Smlouvy, který si může stáhnout z Internetových stránek a vytisknout; použití tohoto Formuláře však není povinné.

Účinky odstoupení od Smlouvy

V případě odstoupení od Smlouvy bude Zákazníkovi vrácena platba provedená ve prospěch Prodávajícího včetně vynaložených nákladů na dodání po odečtení nákladů vyplývajících ze Zákazníkem zvoleného typu dodání nad rámec standardního způsobu dodání, které Prodávající nabízí, a to do 14 dnů ode dne, kdy se Prodávající dozví o rozhodnutí Zákazníka od Smlouvy odstoupit a poté co Prodávající obdrží Produkt zpět za účelem kontroly, zda nebylo s produktem zacházeno pro jiné účely, než je zjištění jeho typu, funkcí nebo obsahu. Zákazník nebude v žádném případě povinen hradit další náklady v důsledku vrácení platby.

Zákazník je povinen zboží vrátit zpět odesláním na následující adresu: SEND Předplatné, spol. s r.o., Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9, nejpozději do 15. kalendářního dne ode dne, kdy své rozhodnutí o odstoupení od smlouvy sdělil Prodávajícímu. Pro účely stanovení konce lhůty se Produkt považuje za vrácený v okamžiku jeho předání dopravci.

Náklady na vrácení Produktu je povinen hradit Zákazník.

Zákazník je odpovědný pouze za snížení hodnoty Produktu, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Produktem jinak, než je nezbytné s ohledem na možnost prověření povahy a vlastností Produktu. Produkt musí být překontrolován a uchován s vynaložením řádné péče a musí být vrácen v neporušeném stavu, plně funkční, vhodný pro účel svého užívání a beze stop opotřebení nebo znečištění včetně všech jeho částí, příslušenství, obalů, příbalových letáků a neporušených přilepených identifikačních etiket. Odstoupení od Smlouvy je možné provést, pouze pokud Produkt nebyl nijak porušen. Nelze odstoupit od Smlouvy pouze ve vztahu k části nebo příslušenství Produktu.

V případě, kdy odstoupení od Smlouvy nebude provedeno v souladu s ustanoveními platných právních předpisů, nebude takové odstoupení platné, a tedy Zákazníkovi nevznikne právo na vrácení platby. V takovém případě Prodávající sdělí tuto skutečnost Zákazníkovi prostřednictvím e-mailové zprávy a odstoupení od Smlouvy zamítne. Pokud by byl však Produkt mezitím Prodávajícímu doručen, Zákazník si jej může znovu převzít na své náklady a na svou výlučnou odpovědnost.

V případě, že byl Produkt, u kterého bylo uplatněno právo na odstoupení od Smlouvy, užíván jinak, než za účelem zjištění jeho typu, vlastností nebo obsahu, a v tomto důsledku dozná snížení své hodnoty, částka určená k vrácení bude poměrně snížena o částku odpovídající poklesu hodnoty Produktu. O této skutečnosti a souvisejícím snížení částky určené k vrácení Prodávajícímu Zákazníka informuje písemně nebo prostřednictvím e-mailu. Pokud byla celá částka mezitím omylem nebo na základě jiných okolností mimo přijetí odstoupení od Smlouvy Zákazníkovi vrácena, Prodávající sdělí Zákazníkovi bankovní údaje pro převedení částky, kterou bude Zákazník povinen vrátit z titulu poklesu hodnoty Produktu.

V souladu se zákonnou úpravou Zákazník nemá právo odstoupit od smlouvy, jestliže Produktem jsou noviny, časopisy nebo jiné periodické tiskoviny.

Pokud Zákazník nemá ve vztahu k některému jinému Produktu právo na odstoupení od Smlouvy na základě důvodů uvedených v zákoně, bude na tuto skutečnost Zákazník výslovně upozorněn na Internetových stránkách a/nebo v Popisu Produktu.

8. Zákonná odpovědnost za vady

Na všechny Produkty, které Prodávající prodává dle Smlouvy, se vztahuje Zákonná odpovědnost za vady.

Kdo ji může uplatnit?

Práva ze Zákonné odpovědnosti za vady může uplatnit pouze Zákazník.

Kdy se uplatňuje?

Prodávající odpovídá za jakoukoli vadu, kterou má Produkt v okamžiku převzetí a která se vyskytne v době dvou let od převzetí. Vadu je Zákazník povinen vytknout u Prodávajícího ve dvouměsíční lhůtě počínající dnem, kdy byla vada zjištěna, jinak nároky ze zákonné odpovědnosti ve vztahu k příslušné vadě zanikají.

Za účelem uplatnění práva ze Zákonné odpovědnosti za vady je Zákazník povinen prokázat, kdy byl Produkt zakoupen a kdy ho převzal (například prostřednictvím dokladů o nákupu a doručení).

Práva z vadného plnění

V případě řádně oznámené vady má Zákazník v uvedené lhůtě právo:

 1. buď na bezplatnou výměnu Produktu vyjma případu, kdy ji nelze z objektivních důvodů provést, nebo by byla výměna Produktu nepřiměřená vzhledem k charakteru vady; nebo
 2. na snížení kupní ceny

Tím nejsou dotčeny zákonné  nároky v případech podstatného porušení Smlouvy.

Jak postupovat v případě vady

Pokud se na Produktu vyskytne v  době platnosti Zákonné odpovědnosti za vady jakákoli vada, Zákazník se může obrátit na Klientský servis prostřednictvím kontaktů uvedených v ustanovení čl. 12. Zákaznický servis je povinen na podnět odpovědět v přiměřené lhůtě a uvést, jaké další kroky má Zákazník provést za účelem vrácení Produktu.

Prodávající si vyhrazuje právo požádat Zákazníka o předložení dokladu prokazujícího datum nákupu Produktu a jeho doručení.

9. Právo odstoupit od Smlouvy

Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že Zákazník včas nezaplatí celou kupní cenu nebo mu zaplacení kupní ceny nebude potvrzeno. V tomto případě si Prodávající vyhrazuje právo  požadovat vrácení Produktu a  náhrady nákladů k tíži Zákazníka.

10 Duševní vlastnictví

10.1 Autorská práva – Ochranné známky

Tyto webové stránky a veškeré jejich ilustrace jsou majetkem společnosti Hachette Fascicoli. Obsah Stránek (například texty, ilustrace, obrázky, loga, značky, kresby, ozvučení, modely atd.) jsou výhradním vlastnictvím společnosti Hachette Fascicoli nebo jejích obchodních partnerů. Ochranná známka "Hachette Fascicoli", internetové stránky hachette.cz, domény "hachette.cz" jsou majetkem koncernu Hachette Livre, který je jejich správcem.

10.2 Reprodukce obsahu <TDM-RESERVATION: 1>

Úplné nebo částečné reprodukování a kopírování obsahu webových stránek nebo jejich částí jakýmikoliv prostředky a za jakýmkoliv účelem, je přísně zakázáno. Znamená to, že pokud to nebylo výslovně povoleno společností Hachette Livre platí zákaz používat automatizované systémy nebo software k extrahování a shromažďování strukturovaných dat ze Stránek (nástroje k vytěžování, zachycení, vyhledávání dat nebo textu, extrahování dat nebo textu, analýza dat nebo textu...). Pro snazší srozumitelnost tohoto práva na zákaz použití jakéhokoli zařízení pro automatizované shromažďování dat je tento nesouhlas vyjádřen také následujícím způsobem <TDM-RESERVATION: 1>.

11. Rozhodné právo a mimosoudní narovnání sporů

Smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Zákazníkem se řídí českým právem.

Pro jakýkoli spor o použití, výkon a výklad Smlouvy a/nebo těchto Obecných obchodních podmínek je příslušný český soud místa, které si Zákazník zvolil jako svou doručovací adresu.

Ve smyslu §14 Zákona o ochraně spotřebitele Prodávající tímto své Zákazníky informuje, že se mohou alternativně obrátit na Českou obchodní inspekci jako orgán určený pro mimosoudní řešení sporů vyplývajících z uzavřené Smlouvy na základě těchto Obecných obchodních podmínek.

Prodávající tímto své Zákazníky rovněž informuje, že byla zřízena evropská platforma pro online narovnání spotřebitelských sporů dostupná na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ (tzv. ODR platforma). Prostřednictvím této ODR platformy může spotřebitel nahlížet do seznamu orgánů mimosoudního řešení sporů, zjistit jejich internetovou adresu a zahájit online řízení s cílem mimosoudního narovnání sporu, jehož je účastníkem. V každém případě je Zákazníkovi zachováno právo obrátit se přímo na obecný soud, v jehož působnosti je projednávání a rozhodování o sporech vyplývajících z těchto Obecných obchodních podmínek, a to nehledě na výsledek, kterého bude řízením o mimosoudním narovnání sporu dosaženo, a současně, pokud se k tomu vyskytnou příslušné předpoklady, využít možnosti navrhnout mimosoudní řešení sporu vzniklého ze spotřebitelského vztahu postupy uvedenými v § 20n a násl. Zákona o ochraně spotřebitele.

12. Zákaznický servis

Zákaznický servis je k dispozici všem Zákazníkům pro poskytování jakýchkoli informací.

Zákaznický servis Prodávajícího lze pro poskytnutí jakékoli informace kontaktovat zasláním žádosti o asistenci nebo podáním reklamace, a to těmito způsoby:

 • poštou na adresu: SEND Předplatné, spol. s r.o., Ve Žlíbku 1800/77, 193 00 Praha 9;
 • telefonicky na číslo: 225985225 (od pondělí do pátku od 8.00 do 18.00 vyjma dnů pracovního klidu v České republice).
 • e-mailem na adresu: hachette@send.cz

13. Osobní údaje a cookies

Zákazníci se mohou seznámit s informacemi o zpracování svých osobních údajů ze strany Prodávajícího zde  a s informacemi o cookies zde.

II. Zvláštní podmínky pro Starší čísla

Pouze v souvislosti se Staršími čísly platí, že jejich koupi lze provést po telefonu/ e-mailem za níže upřesněných podmínek:

Zákazníci mohou Starší čísla kupovat na telefonním čísle 272 114 758 nebo e-mailem na adrese: hachette@send.cz

Maximálně 8 výtisků Vám bude doručeno domů na dobírku za běžnou cenu časopisů plus 199 Kč poštovného.

III. Zvláštní podmínky pro Sbírky

Pouze v souvislosti se Sbírkami Prodávající tímto své Zákazníky informuje, že objednání Sbírky nebo některého výtisku ze Sbírky označeného jako výtisk určený k prodeji jako součást Sbírky zakládá Objednávku celé Sbírky a Zákazník v budoucnu zpravidla na pravidelné bázi obdrží všechny výtisky, jenž jsou součástí objednané Sbírky.

Během nákupu Sbírky a před ukončením Objednávky bude Zákazník upozorněn, že odesláním Objednávky Sbírky souhlasí se zasíláním všech výtisků, které jsou její součástí. Zároveň bude  Zákazníkovi sdělen:

 1. celkový počet výtisků (tzv. čísel) zahrnutých do jednotlivých výtisků Sbírky;
 2. pravidelný interval zasílání a dodací lhůty předplacené Sbírky;
 3. cena za každou Sbírku včetně splátek za každý výtisk;
 4. balné, poštovné a dopravné týkající se zasílání každého jednotlivého čísla;
 5. způsob zaplacení ceny za Sbírku;
 6. způsob ukončení Smlouvy.

Zákazník může Smlouvu vypovědět bez uvedení důvodů ve vztahu k číslům, které mají být teprve v budoucnu dodány.

Zákazník je oprávněn vypovědět Smlouvu, a tedy v jakémkoli okamžiku přerušit zasílání čísel Sbírky. Zákazník je oprávněn si ponechat ta čísla Sbírky, která již obdržel a řádně zaplatil, a dále ta, která získal bezplatně.

Pro ukončení Smlouvy se Zákazník může obrátit na zákaznický servis, a to na číslo uvedené v ustanovení článku 12, nebo na poštovní adresu uvedenou v témž článku zaslat doporučený dopis s dodejkou. V obou dvou případech je Zákazník povinen upřesnit svůj zákaznický kód.

Odesílání čísel Sbírky bude zastaveno od prvního dne následujícího po dni, kdy Prodávající obdrží žádost Zákazníka o ukončení Smlouvy. Zákazník je vždy povinen zaplatit čísla Sbírky, jež byla mezitím odeslána až do dne, ve kterém Prodávající obdrží žádost Zákazníka o ukončení Smlouvy.